Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

  • třída „Koťátka“
  • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

  • třída „Broučci“
  • třída „Krtečci“

Sluníčka

 

Paní učitelky

  • Hrubá Iveta - ředitelka školy
  • Mgr. Pražanová Petra - třídní učitelka, správce webových stránek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN

 4. 5. 2023 V 9:00 hod. 6. lekce plavání

10. 5. 2023 v 9:00 hod. návštěva paní knihovnice v MŠ

11. 5. 2023 v 9:00 hod. 7. lekce plavání

12. 5. 2023 v 9:00 hod. Muzeum Skuteč, vybíráme 10,- Kč

15. 5. 2023 v 8:30 hod. Taneční akademie v KKS

18. 5. 2023 v 15:00 hod. Besídka pro rodiče v KKS (v tento den by mělo být plavání a odpolední aktivity v ZŠ Smetanova - o změně termínu budeme informovat).

19. 5. 2023 v 8:00 hod. Hasičská akce pro děti "Plamínek" v Pokřikově

22. 5. 2023 v 9:00 hod. "DUO EDEN" zvířátka, plazi, vybíráme 80,- Kč

24. 5. 2023 v 16:00 hod. Zahradní slavnost - školní zahrada ZŠ Komenského

30. 5. 2023 v 8:30 hod. Koncert ZUŠ v KKS, vybíráme 20,- Kč

31. 5. 2023 Program pro děti "Pernštějni" na školní zahradě, tímto oslavíme o jeden den dopředu "Den dětí", jelikož 1. 6. máme plavání.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAŠE RODINA 2. 5. - 5. 5. 2023

ČARODĚJNICKÉ HRÁTKY 24. 4. - 28. 4. 2023

Děti se seznámily s lidovými tradicemi v období loučení se zimou a vítání jara - pálené čarodějnic (Filipojakubská noc) v předvečer prvního máje. Společně jsme prožívali přípravy na slavnosti i čarodějnický rej, radost a veselí.

NAŠE PLANETA 11. 4. - 21. 4. 2023

Hlavním cílem tématu bylo vytvořit u dětí odpovědný postoj k životnímu prostředí - aktivně chránit přírodu. Děti se seznámily s globusem, mapou, sluneční soustavou a osvojily si nové pojmy. Učily se barevné rozlišování pevniny a vody. V pátek jsme společně oslavili "Den Země".

KROPENATÁ SLEPIČKO, JAKÉ MI DÁŠ VAJÍČKO 3. 4. - 6. 4. 2023

V tomto týdnu probíhaly aktivity a činnosti k seznámení dětí s tradicemi českých Velikonoc a jejich symboly - velikonoční koledy, písničky, hry, život slepiček (i jiných domácích zvířat a jejich mláďat) na dvorku, lidovými zvyky a tradicemi jara. 

DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA 27. 3. - 31. 3. 2023

Děti se učily poznávat a pojmenovávat domácí zvířátka a jejich mláďátka. Uvědomují si význam zvířátek pro citový život a  jeho obživu. Děti se učí, odkud pocházejí potraviny živočišného původu. Učíme se pojmenovávat jednotlivé části těla zvířete, poznat jejich hlas. Rozlišujeme pojmy hospodářské x domácí zvíře. Děti se neustále seznamují s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty.

VÍTÁME JARO 13. 3. - 24. 3. 2023

Celý týden nás provázely aktivity a činnosti k seznámení dětí s probíhajícími změnami v přírodě, s přicházejícím jarem. Cílem bylo vzbudit v dětech zájem o probouzející se přírodu, znát základní znaky jarní přírody, první jarní květiny a vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně. 

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY 27. 2. - 10. 3. 2023

Celý týden nás provázela kniha, literatura pro děti a její žánry. Děti se učí třídit knihy na pohádkové, učebnice, atlasy, encyklopedie a další. Seznamují se s pojmy: spisovatel, ilustrátor, piktogram a různé názvy druhů písma. Během týdne si vyzkoušely mnoho způsobů zápisu nějaké informace. Vyrývaly obrázkové písmo do destiček z hlíny, zkusily si zapsat brkem a inkoustem fénické písmo. Během týdne si děti připravovaly vše na výrobu papíru, získaly zkušenosti o výrobě papíru ze dřeva. Nejvíce se jim však líbil dnešní den. Dnes si děti zkoušely život lidí se zrakovým postižením. Vysvětlili jsme si používání různých pomůcek (slepecká hůl, asistenční pes, Braillovo písmo). Závěrem děti zhodnotily, že to není vůbec jednoduché.

HURÁ NA KARNEVAL! 20. 2. - 24. 2. 2023

Naučili jsme se, co je masopust, co k němu patří, kde masopust najdeme. Poznávali jsme masopust v hudbě, literatuře, lidových zvycích. Připravili jsme si masky pro náš karneval a pomocí her jsme rozvíjeli obratnost a pohybové dovednosti. Závěrem celého týdne bylo slavnostní karnevalové veselí, pro které si děti vymyslely vlastní hry.

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE 13. 2. - 17. 2. 2023

Celý týden jsme využívali aktivity, hry, tvoření a činnosti k poznávání a seznamování se s různými druhy povolání. Už víš, čím budeš až vyrosteš? Jaké povolání má tvoje maminka, tatínek nebo třeba babička, teta, strýc. Víš, co používají ke své práci? Líbila by se ti taky taková práce? Povolání a řemesla, kdo co dělá, co k povolání patří, čím bych chtěl/a být? Děti mají povědomí o důležitosti lidské práce. Cíleně rozvíjíme finanční gramotnost. Děti se učí poznávat a rozlišovat předměty kolem nás a rozvíjet logické uvažování. 

ZIMNÍ SPORTY 30. 1. - 3. 2. 2023

Smyslem tématu bylo poznávat základní zimní sporty, vnímat krásu zimy, mít povědomí o významu aktivního pohybu. Radujeme se ze zimního období, děti mají povědomí o ochraně lidského těla a o možném nebezpečí v zimním období (úraz, nemoc apod). V tyto dny jsme si osvojovali morální hodnoty, hru "fair play" a dodržování pravidel a principu přátelství, míru sounáležitosti s naší zemí. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, co je to olympiáda. Společně jsme prožívali přípravy na sportovní utkání, radost a veselí.

ZIMA PŘIŠLA MEZI NÁS 16. 1. - 20. 1. 2023

Smyslem tématu bylo pojmenovat charakteristické znaky zimy, počasí, vnímání přírody. Děti se učí experimentovat s ledem, vodou, sněhem, poznávají jejich vlastnosti. Všechny aktivity jsou zaměřeny tak, aby se děti uměly vyjádřit slovně, hudebně, výtvarně, pohybově apod. Naučili jsme se novou píseň "Vítr fouká do komína", různé pohybové hry a získali jsme nové poznatky o ročním období a počasí. Děti si uvědomovaly, co v zimě děláme, jak se před zimou chráníme, jak se oblékáme. Na vlastní kůži si vyzkoušely, co je "teplo domova". Velmi aktivně se zapojovaly do výroby ptačí budky, z encyklopedií a knih zjišťovaly poznatky o ptáčcích. Odměnou jim byly pokusy v mrazivém počasí.

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM 3. 1. - 6. 1. 2023

První týden v novém roce jsme se věnovali tématu Tři králové. Dané téma je moc hezké, vyráběli jsme domečky, vesničky, poušť a krajinu (z konstruktivních stavebnic), kterou putovali tři mudrci. Děti se velmi aktivně zajímaly o legendu, vyráběly si loutky a kulisy pro dramatizaci. Největší odměnou byl průvod po mateřské škole, kde jsme všem popřáli štěstí, zdraví, dlouhá léta.

VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ 5. 12. - 22. 12. 2022

Děti se seznamovaly s tradicemi a zvyky (půlení jablíčka, plovoucí svíce, koledy, purpura apod.). Pilně jsme připravovali vánoční besídku, dárečky pro rodiče a přání. Děti se těšily na výzdobu třídy, vánoční stromeček, a hlavně, co nám Ježíšek nadělí. 

Besídka byla úžasná, dětem patří velké díky. Také děkujeme vám všem, kteří jste mohli přijít a svou účastí nás podpořit.

Všem rodinám přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Mějte se rádi! 

S ČERTY NEJSOU ŽERTY 28. 11. - 2. 12. 2022

Radostně, ale i s malými obavami, jsme prožívali společně s kamarády očekávaný příchod Mikuláše do MŠ. Přemýšleli jsme, co si společně připravíme. Upevňovali jsme znalosti: jak se jmenujeme, co umíme, co slíbíme, co děláme ve školce. Děti vymýšlely, kdo s Mikulášem přijde, jaký je a jak se asi chová. Pokoušeli jsme se najít tradici Mikuláše v lidové slovesnosti - pohádce, písničce, básničce. U dětí neustále podporujeme rozvoj morálního i estetického vnímání, myšlení, cítění a prožívání.

ADVENTNÍ HRÁTKY 21. 11. - 25. 11. 2022

Děti radostně prožívají očekávaný příchod vánočního období. Učí se poznávat tradice. Seznamujeme se s pojmem "advent".   Doba adventu: přípravy na příchod Vánoc, déka adventu, adventní věnec, kalendář. Co přináší advent: radostné očekávání, setkávání s blízkými lidmi, Mikuláš, Vánoce. Rozsvícení stromu na školní zahradě: Jak strom ozdobíme? Máme přání: co si přeji na Ježíška, dárečky pro děti školky, přání ostatním lidem.

ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA 14. 11. - 18. 11. 2022

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě.

SVATÝ MARTIN 7. 11. - 11. 11. 2022

Podzimní dny se krátí a z dálky je slyšet cinkání podkoviček bílého koně sv.Martina. V naší mateřské škole seznamujeme děti s příběhem o soucítění s druhými a ochotě „rozdělit se“. 

DRACI V OBLACÍCH 31. 10. - 4. 11. 2022

ČAS KOUZEL A SVĚTÝLEK 24. 10. - 27. 10. 2022

V tomto týdnu jsme prožili nádherné chvíle vzpomínek na naše blízké, kteří nejsou již mezi námi a uctili jsme památku. 

PODZIM BARVIČKAMI ČARUJE 10. 10. - 21. 10. 2022

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí.

ZAHRÁDKA PLNÁ VITAMÍNŮ 26. 9. - 7. 10. 2022

Smyslem tohoto tématu je pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu, poznávání a pojmenovávání ovocných stromů, ovoce a zeleniny. Děti se seznamují s prací na zahradě - sklizeň. Uvědomují si, že ovoce a zelenina jsou zdraví prospěšné a jak člověk může mít pozitivní i negativní vliv na přírodu.

PODZIM OTVÍRÁ VRÁTKA 19. 9. - 23. 9. 2022

Smyslem tématu je umět pojmenovat podzimní plody, umět vyjádřit změny v podzimní přírodě - slovně, hudebně, výtvarně, pohybově (rozhovory nad obrázky, výtvarné činnosti s využitím přírodnin, zpěv, přednes a tanec s podzimní tematikou.

CO UŽ UMÍM 12. 9. - 16. 9. 2022

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka.

NAŠI KAMARÁDI 5. 9. - 9. 9. 2022

Postupně jsme získávali vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi, ke společenství EU. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Poznávaly své město, vesnice, orientovali se, věděli, kde bydlím. Postupně si utváříme základy soužití ve společnosti, osvojování návyků, jak se chovat na veřejnosti. Velmi významnou roli hraje znalost důležitých míst našeho města, a vědět k čemu slouží.

NAŠE ŠKOLIČKA 1. 9. - 2. 9. 2022

Vítáme se po prázdninách, seznamujeme se mezi sebou, vyprávíme si zážitky z prázdnin. Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ, třídě a činnostmi v jednotlivých koutcích. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně děti získávají povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládají jednoduchou sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Celý týden se skládá z námětových a spontánních her, komunitního kruhu, rozcvičky a tělocviku, didaktických her, pracovních a výtvarných činností, hudebních činností a mnoho dalšího.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třída "Sluníčka" je téměř plná předškoláků. Kapacita naší třídy je 25 dětí.

Naší hlavní prioritou je příprava dětí na vstup do základní školy. Pečujeme o celkový a harmonický vývoj dítěte, zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.
Každý den se učíme,  přemýšlíme, malujeme, kreslíme, zpíváme, tancujeme, hrajeme si a pracujeme.

Přání

 

Sluníčko

 

 

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

Digitalizace

 

Povinná publicita

osvedceni_mrkvickavíce zde