Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

  • třída „Koťátka“
  • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

  • třída „Broučci“
  • třída „Krtečci“

Sluníčka

Paní učitelky

  • Hrubá Iveta - ředitelka školy
  • Mgr. Pražanová Petra - třídní učitelka 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE NA ČERVEN

V úterý 22. 6. 2021 pojedeme na školní výlet do Otradova. Pravděpodobný odjezd v 8:00 hod. od MŠ. Prosíme, aby děti byly v MŠ nejpozději 7:45 hod. Svačinu budeme mít s sebou, na oběd se vracíme. Prosíme, zda byste děti mohli vybavit batůžkem, pitím, pláštěnkou a malou dobrůtkou.

Ve středu 23. 6. 2021 se v mateřské škole uskuteční pohádka. Vybíráme 50,- Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milé děti a rodiče,

v tomto týdnu si budeme mnoho vyprávět, hodně vzpomínat - jaké to bylo, když jste nastoupili, jací jste byli, co jsme společně prožili, co se událo apod.

Jací jste teď ?  všichni úžasní, srdeční, šikovní...

Musíme pochválit i rodiče za úžasnou spolupráci v naší třídě, jejich láskyplnou péči o vás a oboustranné pochopení. Cokoliv, jakkoliv a kdykoliv - nikdy nebyl problém. 

Mnohokrát děkujeme a přejeme vám všem hodně zdraví, i nadále nacházejte ve svých životech smysl a cíl.

S láskou p.uč. Petra, p.řed. Iveta

Rozloučení s předškoláky 21. 6. - 25. 6. 2021

V tomto týdnu nás čeká školní výlet, pasování předškoláků na školáky, spoustu her a zábavy.

PO -  čeká nás téma "Jsem předškolák" - Vím, co mám znát, jaký jsem, jak se mám chovat, budu školák. "Co umím" - hrát podle pravidel, pomáhat, pozdravit, poděkovat, učit se poznávat, stolovat, oblékat se, barvy, tvary...A co ještě?

ÚT - školní výlet

ST - pohádka 50,- Kč

        "Pasování předškoláků" - přání a dárečky na památku, připravený program

ČT - "S kým se loučíme" - kamarádi ocházejí, co na ně ve škole čeká, co budou do školy potřebovat

PÁ - dle přání dětí

 

Zvířátka ze ZOO 14. 6. - 18. 6. 2021

V tomto týdnu děti poznávaly zvířátka ze ZOO, pojmenovávaly je a upevňovaly si poznatky o jejich životě. Děti poznávaly rozmanitost živých tvorů, vyhledávaly informace v naučných knihách. 

Vítáme léto 7. 6. 11. 6. 2021

Děti se učily rozlišovat léto jako roční období, jeho charakteristické znaky. Poznávali jsme letní přírodu a život kolem nás. Děti vedeme k tomu, aby měly úctu k životu ve všech jeho formách. Hojně jsme využívali tvořivých her při pobytu venku, rozvíjeli jsme vlastní nápaditost a kreativitu. Děti si osvojují, jak se chránit před sluncem, před možným nebezpečím (klíště, jedovaté rostliny apod.). Děti si připravily vlastní zahrádku, kde pěstují ředkvičky, řeřichu. Učí se pečovat o rostliny, význam práce člověka, podmínky života. Už se těšíme na letní ovoce z naší zahrady.

Den dětí 31. 5. - 4. 6. 2021

Tímto týdnem nás provázela oslava "Dne dětí". Radostně jsme prožívali společnou oslavu se všemi kamarády. Neustále posilujeme přátelství a upevňujeme mezilidské vztahy. Děti se učí vnímat přání druhého a udělat kompromis. Hojně pracujeme ve skupinách, děti se spolupodílí na jejich dění, učí se být plnohodnotným členem. Při hrách rozvíjíme celkovou koordinaci těla a rovnováhu při překonávání překážek. U dětí podporujeme zdravé sebevědomí tak, aby děti měly radost z toho co dokázaly.

Předškoláci: PO - opakování říkadlových melodií, instrumentální doprovody, ÚT - předmatematické dovednosti (porovnávání 2 skupin, tvoření číselné řady), ST - délka samohlásek ve slově, ČT - aktivní používání všech druhů slov, obrázkových knih a encyklopedií, PÁ - složitější operace s konstruktivními stavebnicemi i podle návodu.

Život v trávě 24. 5. - 28. 5. 2021

V tomto týdnu děti poznávaly hmyz (včely, vosy, sršně, čmeláky, mravence,...). Velmi aktivně se zapojily do výstavky hmyzu. Pozorovali jsme hmyz lupou, pod mikroskopem. Děti si osvojily poznatky o životních cyklech jednotlivých druhů, učí se chránit přírodu, ale i sebe (klíště, první pomoc při bodnutí).

Předškoláci: PO - předmatematické dovednosti, ÚT - předčtenářské dovednosti, ST - sociální chování, ČT - hry se slovy, rozvoj slovní zásoby, skládání příběhu, PÁ - rozvoj fantazie, představivosti, paměti.

Kdo nás chrání 17. 5. - 21. 5. 2021

Děti poznávaly důležitost práce záchranných složek. Seznámily se s profesí hasiče, záchranáře, policisty. Vědí, kam se v případě potřeby obrátit. Seznamují se s prevencí před vznikem požáru, úrazu. Zahráli jsme si spoustu pohybových her, naučili se nové písně a říkanky. Pomocí dramatizace pohádek a modelových situací jsme se naučili být opatrný při setkání s cizími lidmi, umět říci NE.

Předškoláci: PO - stolní hry s pravidly, ÚT - sociálně patologické jevy - dramatizace, ST - GM (horní oblouk s vratným tahem), ČT - smyslové vnímání, PÁ - půlené obrázky, hlavolamy

Dopravní prostředky 10. 5. - 14. 5. 2021

Děti poznávaly jednotlivé dopravní prostředky, kde a jakým způsobem se pohybují v dopravě. Orientují se v základních pravidlech bezpečnosti v dopravním provozu. V tomto týdnu jsme se učili přecházet vozovku, poznávat barvy semaforu. Zahráli jsme si na chodce, cyklistu, pasažéra v autě, seznámili jsme se s významem ochranných prostředků (sedačka, helma, chrániče, reflexní prvky). Zahráli jsme si modelové situace nepříjemných situací s cizími lidmi, jak se chovat, vyhledat pomoc, na koho se obrátit. Týdnem nás provázela písnička "Dědovo auto". Naučili jsme se mnoho říkanek a pohybových her. K tématu nám pomáhaly námětové pohádky. Děti pracovaly s velkým zájmem, vytvořily nádherné výrobky. Patří jim velká pochvala.

Předškoláci: PO - zdrobněliny, rytmické dělení slov na slabiky, ÚT - jemná motorika - navlékání dle daného vzoru, dodržení pořadí, diktát obrázků bez zrakové opory, ST - prostorová orientace, interaktivní tabule, ČT - úvahové příklady, zrakové vnímání - figura a pozací, PÁ - včelky Bee Bot - dopravní značky (viz foto)

Maminka má svátek, moje rodina 3. 5. - 7. 5. 2021

Děti radostně prožívaly sváteční událost "Maminka má svátek". Vědí, že rodina ochrání naše soukromí a bezpečí. Poznávají, že důvěra a láska je součástí vztahů v rodině. Děti s láskou připravily přání a natrénovaly nádhernou básničku.

Předškoláci: PO - sociální role, sociálně patologické jevy, ÚT - pozornost, paměť, ST - malované čtení, logické uvažování, ČT - předmatematické dovednosti - odhad hmotnosti, váhy, porovnávání, méně x více x stejně, PÁ - předčtenářské dovednosti 

Letí bába na koštěti 26. 4. - 30. 4. 2021

Děti se seznámily se zvyky a tradicemi, domýšlely důsledky vlastního chování - možné nebezpečné situace. Poznávaly rostliny a byliny (léčivé x jedovaté) - lektvary. Hrály modelové situace - dokázat odmítnout nepříjemný kontakt. Učíme se chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, rozvíjet hru. Týdnem nás provázela ukázka z knihy "Malá čarodějnice".

Třídíme odpad 19. 4. - 23. 4. 2021

Děti získávají povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí, že je správné třídit odpad a chovat se ekologicky k živé i neživé přírodě. Pomocí dramatizace jsme se učili rozlišovat vhodné a nevhodné chování lidí. Děti se seznamují s pojmy: obnovitelné zdroje a recyklace.

Přechod výuky na vzdělávání distančním způsobem 1. 3. - 16. 4. 2021

Masopust 22. 2. - 26. 2. 2021

V tomto týdnu jsme poznávali masopust v hudbě, literatuře, lidových zvycích. Děti si vyrobily masky pro náš karneval. Pomocí her, soutěží rozvíjely obratnost a pohybové dovednosti.

Muzikanti 15. 2. - 19. 2. 2021

Děti poznávaly hudbu v různých žánrech, zkoušely hrát na různé hudební nástroje. Naučily se poznávat náladu skladby (smutná, veselá). Poslechly si hudební pohádku "O hluchém bubnu", která nás provázela dalšími úkoly.  

Předškoláci: PO - obrázkové sudoku, ÚT - emoce, ST - logické myšlení, ČT - básnička "Zajíček", grafomotorika - šikmá čára shora dolů na linku, PÁ - geometrické tvary.

Co lidé dělají - Povolání a řemesla 8. 2. - 12. 2. 2021

Děti se učí, že každá práce je důležitá. Uvědomují si, že peníze si musíme vydělat, že jimi šetříme. Také, že jsou i důležitější věci v životě. Děti poznávaly některá povolání, charakterizovaly jejich činnost. Také jsme si některá vyzkoušeli na "vlastní kůži".

Předškoláci: PO - polovina obrázků, osová souměrnost, ÚT - zrakové vnímání - co do skupiny nepatří, ST - porovnávání množství, více, méně, stejně, ČT - hry se slovy, PÁ - jemná motorika - korálky, provlékačky, zatloukačky.

Umíme se oblékat 25. 1. - 5. 2. 2021

Tímto tématem nás provázeli dva noví kamarádi - Adámek a Anička. Děti jim "ušily" oblečení, naučily je správný postup oblékání a skládat si oblečení. Zazpívaly jim písničku "Adámku náš" a přednesly spoustu říkadel. Děti se naučily novou pohádku, kterou zahrály třídě Koťátek. 

Úkol pro děti: Splnit úkol na předposlední stránce v sešitku "Cvičíme se sokolem". Vybarvit obrázky dle volby dětí. Sešit přenést zpět do MŠ.

Předškoláci: PO - urči hlásku na začátku slova, ÚT - informační technologie, dokresli chybějící obrázek, ST - grafomotorika - vlnovky, prostorová orientace, ČT - předčtenářské dovednosti, PÁ - hrubá a jemná motorika, patologické jevy

Zimní radovánky 18. 1. - 22. 1. 2021

Tento týden děti nacházely v zimním období nejen krásu, ale i možnost sportování. Poznávaly zimní sporty, umí je pojmenovat. Zjišťovaly, jaké pomůcky a náčiní jsou potřebné k zimním sportům. Vědí, že je důležité chránit svoji bezpečnost a zdraví. 

Předškoláci: PO - rozvoj hrubé motoriky s míčem, ÚT - grafomotorika - plynulé "psaní" jedním tahem, ST - hádej a vybarvi správnou odpověď, ČT - nauč se svižně oblékat a svlékat, PÁ - poznávání čísel 1, 2, 3 - přiřazování

Paní Zima kraluje 11. 1. - 15. 1. 2021

Poznávali jsme zimní přírodu a jeji charakteristické znaky. Poznáváme počasí typické pro toto roční období. Společně se seznamujeme s tradicí Tří králů. Děti získávají zkušenosti, jak pomáhat zvířátkům, aby přečkala zimu, jak se chránit před zimním počasím. Hojně využíváme zimní náměty k výtvarné činnosti s dětmi.

Předškoláci: PO - uvolňovací cvičení ruky před psaním, ÚT - zrakové vnímání, diferenciace, ST - sluchové vnímání - zvuky kolem nás, ČT - orientace na ploše, čtvercová síť,  PÁ - modelování kuliček, příprava pracovního místa

Cesta Tří králů za Ježíškem 4. 1. - 8. 1. 2021

Děti si osvojily tradici svátku Tří králů, vysvětlovali jsme si pojmy - tradice, koleda, pranostika, zpívali Tříkrálovské koledy s využitím Orff. nástrojů, tvořili královské koruny z papíru, pracovali s knihou Bible pro děti. 

Předškoláci: Po - hygienické a pracovní návyky při psaní, správný úchop, volná ruka, ÚT - najdi a vybarvi odlišný obrázek, ST - sluchová diferenciace, ČT - paměť a pozornost, PÁ - logické uvažování

ROK 2020

Krásné Vánoce, hodně zdraví a životní pohody Vám přejí Sluníčka.

Velmi děkujeme dětem i rodičům za zapojení do úkolů na adventní kalendář. Výrobky jsou nádherné, určitě daly hodně práce. Děkujeme:)

Těšíme se na Ježíška 7. 12. – 22. 12. 2020

Děti se seznamují s tradicemi a zvyky (půlení jablíčka, plovoucí svíčky, koledy, purpura apod.). Pilně jsme připravovali vánoční dárečky pro rodiče a přání. Děti se těšily na výzdobu třídy, vánoční stromeček, a hlavně, co nám Ježíšek nadělí. Nezapomínáme na nemocné, staré a lidi bez domova, ani na lidi dobré vůle a zvířátka. 

Když přichází Mikuláš 30. 11. - 4. 12. 2020

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do Mikulášské nadílky pro naše děti.

Radostně, ale i s malými obavami, jsme prožívali společně s kamarády očekávaný příchod Mikuláše do MŠ. Přemýšleli jsme, co si společně připravíme, nově jsme natrénovali písničku – přímo pro Mikuláše. Upevňovali jsme znalosti – jak se jmenujeme, co umíme, co slíbíme, co děláme ve školce. Děti vymýšlely, kdo s Mikulášem přijde, jaký je a jak se asi chová. S dětmi jsme si vyprávěli, jaké to je u nich doma, zda dodržují nějaké tradice. Pokoušeli jsme se najít tradici Mikuláše v lidové slovesnosti - pohádce, písničce, básničce. U dětí neustále podporujeme rozvoj morálního i estetického vnímání, myšlení, cítění a prožívání.

Předškoláci: PO - geometrické tvary, paměť, ÚT - předmatematické dovednosti, číselná řada, vlevo, vpravo, ST - myšlenkové operace, ČT - interaktivní tabule - orientace na ploše, PÁ - hlavolamy, hádanky, společenské hry s pravidly

 

Začíná advent 23. 11. - 27. 11. 2020

V tomto týdnu jsme se seznámili s adventem, připravovali příchod Vánoc, s délkou adventu. Děti si vyrobily krásný adventní věnec, který nás bude provázet celými Vánocemi. Naší třídou „zavonělo“ radostné očekávání, psali jsme dopis Ježíškovi a přemýšleli, jak a čím ozdobíme vánoční stromeček.

Předškoláci: PO - slabiky, rýmování, ÚT - zrakové vnímání (zrak. diferenciace), ST - mluvený projev, sociální role, ČT - grafomotorika - orientace na ploše, interaktivní tabule, PÁ - předčetenářské dovednosti, vyhledávání v textu 

Čas na pohádku 16. 11. - 20. 11. 2020

Povídám, povídám pohádku…o zvířátkách? Jakou ještě? Jak začíná a končí? Co se dozvíme? Toto téma jsme zahájili „Moje nejmilejší pohádka“. Postupně jsme si uvědomovali dobro a zlo v pohádkách, porovnávali a rozlišovali je i v běžném životě. Hlavním cílem bylo probudit u dětí zájem klasické české pohádky, ilustrace a knihy. Děti získávaly vztah ke knize a seznámily se, jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav se dětí učí zvládat a řešit problémy. Pomocí pohádek rozvíjíme dětskou fantazii, kreativitu a samostatnost.

Předškoláci: PO - MŠ uzavřena, ÚT - státní svátek, ST - smyslové vnímání, interaktivní tabule, ČT - hygienické a pracovní návyky při psaní, zápis dle slovní instrukce, PÁ - pravolevá orientace

Počasí 9. 11. - 13. 11. 2020

Všímali jsme si změn v přírodě, uvědomili jsme si, že příroda se mění v souvislosti s ročními dobami. Umíme pojmenovat roční období, rozlišit charakteristické znaky, určit jaké máme počasí. Uvědomili jsme si, jaký vliv má počasí na člověka. Pokusy jsme poznávat přírodní jevy, o kterých jsme zkušenostmi a prožitkem získali základní poznatky. V encyklopediích a naučné literatuře vyhledáváme, jak změna ročních dob ovlivňuje živočichy.

Předškoláci: PO - záměrná pozornost a soustředěnost na danou činnost, ÚT - prostorová orientace, ST - geometrické tvary, geobod, ČT - grafomotorika - docvičení horního oblouku, PÁ - myšlenkové operace

U zvířátek v lese 2. 11. - 6. 11. 2020

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě. 

Předškoláci: PO - předmatematické dovednosti, tvoření skupin, početní řada, přiřazování, ÚT - sluchové vnímání, diferenciace, ST - zrakové vnímání, vyhledávání v textu, analýza a syntéza, ČT - grafomotorika - horní oblouk, PÁ - rozvoj slovní zásoby

Posíláme velký pozdrav kamarádům, kteří jsou doma:)
Moc na všechny myslíme.

Moje tělo 26. 10. – 30. 10. 2020

Pojmenovávali jsme viditelné části těla, máme povědomí o funkci některých vnitřních orgánů. Seznámili jsme se s různými druhy komunikace mezi lidmi, rozvoj komunikativních dovedností. Pomocí smyslů jsme získávali povědomí o vnímání okolního světa. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být nevidomý, neslyšící, tělesně postižený – svačili jsme se zavázanýma očima, děti vymýšlely různé úkoly pro kamarády – „nalij vodu, umyj si ruce, vezmi pastelku a namaluj sluníčko“ – opravdu nelehký úkol. Pro děti velmi zábavná hra, hodně jsme se nasmáli. Nezapomněli jsme ani na skutečnost, že v průběhu našeho života se tělo mění. Postupně jsme se učili orientovat na svém těle – vpravo, vlevo, dole, nahoře, pod, nad, daleko, blízko apod.

Moje zdraví 19. 10. – 22. 10. 2020

V dětech probouzíme zájem o péči o své zdraví a učení se předcházet nemocem a úrazům. Už víme, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro  naše zdraví. Známe pravidla čistoty, hygieny, stolování - proč je nutné je dodržovat. V průběhu tohoto týdne jsme poznávali „na vlastní kůži“ lékařské povolání (vědět, že nám pomáhá - učíme děti nebát se lékaře). 

Zelenina12. 10. –1 6. 10. 2020

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů.

Ovoce 5. 10. – 9. 10. 2020

Rozpoznávali jsme ovoce, pojmenovávali plody. Učili se rozlišit ovoce rostoucí u nás a cizokrajné. Dozvěděli jsme se, že lidská činnost je v péči o ovoce nezbytná. Získáváme povědomí o tom, že ovoce je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů. Pomocí smyslových her jsme poznávali chutě kyselé, sladké, hořké. Mnohokrát děkujeme rodičům za výbornou spolupráci – přinesení ovoce a surovin – výstavka, ochutnávka.

Barevný podzim 29. 9. – 2. 10. 2020

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí.

Místo, kde bydlím 14. 9. – 25. 9. 2020

Postupně jsme získávali vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi, ke společenství EU. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Poznávaly své město, vesnice, orientovali se, věděli, kde bydlím. Postupně si utváříme základy soužití ve společnosti, osvojování návyků, jak se chovat na veřejnosti. Velmi významnou roli hraje znalost důležitých míst našeho města, a vědět k čemu slouží.

Kamarádi 7. 9. – 11. 9. 2020

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka.

Předškoláci: PO - tvoření, stříhání, lepení, překládání dle slovního pokynu, ÚT -  sluchové vnímání, sluchové hry, ST - prostorová orientace, pravolevá orientace, ČT - grafomotorika, uvolňovací cvičení, hygienické a pracovní návyky při psaní, PÁ - slabiky, rytmizace, mluvený projev

Vítáme Vás v MŠ  1. 9. – 4. 9. 2020

Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládat sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Denně zařazujeme preventivní zdravotní cvičení. První týden jsme zvládli bezvadně. 

Předškoláci: ÚT - rozvoj slovní zásoby, ST - barvy, ČT - kolektivní výtvarná činnost - prostorová orientace, fantazie, PÁ - geometrické tvary, předmatematické dovednosti

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

osvedceni_mrkvickavíce zde