Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání proběhne v termínu od 3. 5. do 14. 5. 2021.

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

  • třída „Koťátka“
  • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

  • třída „Broučci“
  • třída „Krtečci“

Sluníčka

Paní učitelky

  • Hrubá Iveta - ředitelka školy
  • Mgr. Pražanová Petra - třídní učitelka 

Velikonoční přání

 

 

 

 

SRDEČNÉ POZDRAVY DĚTEM I RODIČŮM

Třída Sluníčka

Školky jsou prázdné, stromky se kývají,
hračky jsou smutné, už na vás čekají. 
Sluníčko svítí, do školky nejdeme, 
všichni se těšíme, až se zas sejdeme. 
 

 

Milé děti, vážení rodiče,

touto cestou vám všem posíláme co nejmilejší pozdravy ze třídy k vám domů.

Je nám velice líto, že se na počátku krásného ročního období nemůžeme vidět, být s dětmi, hrát si s nimi, učit se nové věci. Nic jiného nám nezbývá, tak vám chceme popřát aspoň touto cestou hodně zdraví, veselou mysl, a abychom se zase všichni sešli brzy ve školce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nově zařazujeme do výuky robotické včelky "Bee-Bot". U dětí rozvíjíme informatické myšlení a digitální gramotnost. Děti si zpočátku osvojují zápis algoritmu, rozvíjejí hrubou motoriku, pravolevou a prostorovou orientaci, pohybovou paměť, logické myšlení, spolupráci ve skupině, představivost, fantazii, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost a další oblasti vývoje. 

ROK 2021

Co lidé dělají - Povolání a řemesla 8. 2. - 12. 2. 2021

Předškoláci: PO - polovina obrázků, osová souměrnost, ÚT - zrakové vnímání - co do skupiny nepatří, ST - porovnávání množství, více, méně, stejně, ČT - hry se slovy, PÁ - jemná motorika - korálky, provlékačky, zatloukačky

Umíme se oblékat 25. 1. - 5. 2. 2021

Tímto tématem nás provázeli dva noví kamarádi - Adámek a Anička. Děti jim "ušily" oblečení, naučily je správný postup oblékání a skládat si oblečení. Zazpívaly jim písničku "Adámku náš" a přednesly spoustu říkadel. Děti se naučily novou pohádku, kterou zahrály třídě Koťátek. 

Úkol pro děti: Splnit úkol na předposlední stránce v sešitku "Cvičíme se sokolem". Vybarvit obrázky dle volby dětí. Sešit přenést zpět do MŠ.

Předškoláci: PO - urči hlásku na začátku slova, ÚT - informační technologie, dokresli chybějící obrázek, ST - grafomotorika - vlnovky, prostorová orientace, ČT - předčtenářské dovednosti, PÁ - hrubá a jemná motorika, patologické jevy

Zimní radovánky 18. 1. - 22. 1. 2021

Tento týden děti nacházely v zimním období nejen krásu, ale i možnost sportování. Poznávaly zimní sporty, umí je pojmenovat. Zjišťovaly, jaké pomůcky a náčiní jsou potřebné k zimním sportům. Vědí, že je důležité chránit svoji bezpečnost a zdraví. 

Předškoláci: PO - rozvoj hrubé motoriky s míčem, ÚT - grafomotorika - plynulé "psaní" jedním tahem, ST - hádej a vybarvi správnou odpověď, ČT - nauč se svižně oblékat a svlékat, PÁ - poznávání čísel 1, 2, 3 - přiřazování

Paní Zima kraluje 11. 1. - 15. 1. 2021

Poznávali jsme zimní přírodu a jeji charakteristické znaky. Poznáváme počasí typické pro toto roční období. Společně se seznamujeme s tradicí Tří králů. Děti získávají zkušenosti, jak pomáhat zvířátkům, aby přečkala zimu, jak se chránit před zimním počasím. Hojně využíváme zimní náměty k výtvarné činnosti s dětmi.

Předškoláci: PO - uvolňovací cvičení ruky před psaním, ÚT - zrakové vnímání, diferenciace, ST - sluchové vnímání - zvuky kolem nás, ČT - orientace na ploše, čtvercová síť,  PÁ - modelování kuliček, příprava pracovního místa

Cesta Tří králů za Ježíškem 4. 1. - 8. 1. 2021

Děti si osvojily tradici svátku Tří králů, vysvětlovali jsme si pojmy - tradice, koleda, pranostika, zpívali Tříkrálovské koledy s využitím Orff. nástrojů, tvořili královské koruny z papíru, pracovali s knihou Bible pro děti. 

Předškoláci: Po - hygienické a pracovní návyky při psaní, správný úchop, volná ruka, ÚT - najdi a vybarvi odlišný obrázek, ST - sluchová diferenciace, ČT - paměť a pozornost, PÁ - logické uvažování

ROK 2020

Krásné Vánoce, hodně zdraví a životní pohody Vám přejí Sluníčka.

Velmi děkujeme dětem i rodičům za zapojení do úkolů na adventní kalendář. Výrobky jsou nádherné, určitě daly hodně práce. Děkujeme:)

Těšíme se na Ježíška 7. 12. – 22. 12. 2020

Děti se seznamují s tradicemi a zvyky (půlení jablíčka, plovoucí svíčky, koledy, purpura apod.). Pilně jsme připravovali vánoční dárečky pro rodiče a přání. Děti se těšily na výzdobu třídy, vánoční stromeček, a hlavně, co nám Ježíšek nadělí. Nezapomínáme na nemocné, staré a lidi bez domova, ani na lidi dobré vůle a zvířátka. 

Když přichází Mikuláš 30. 11. - 4. 12. 2020

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do Mikulášské nadílky pro naše děti.

Radostně, ale i s malými obavami, jsme prožívali společně s kamarády očekávaný příchod Mikuláše do MŠ. Přemýšleli jsme, co si společně připravíme, nově jsme natrénovali písničku – přímo pro Mikuláše. Upevňovali jsme znalosti – jak se jmenujeme, co umíme, co slíbíme, co děláme ve školce. Děti vymýšlely, kdo s Mikulášem přijde, jaký je a jak se asi chová. S dětmi jsme si vyprávěli, jaké to je u nich doma, zda dodržují nějaké tradice. Pokoušeli jsme se najít tradici Mikuláše v lidové slovesnosti - pohádce, písničce, básničce. U dětí neustále podporujeme rozvoj morálního i estetického vnímání, myšlení, cítění a prožívání.

Předškoláci: PO - geometrické tvary, paměť, ÚT - předmatematické dovednosti, číselná řada, vlevo, vpravo, ST - myšlenkové operace, ČT - interaktivní tabule - orientace na ploše, PÁ - hlavolamy, hádanky, společenské hry s pravidly

 

Začíná advent 23. 11. - 27. 11. 2020

V tomto týdnu jsme se seznámili s adventem, připravovali příchod Vánoc, s délkou adventu. Děti si vyrobily krásný adventní věnec, který nás bude provázet celými Vánocemi. Naší třídou „zavonělo“ radostné očekávání, psali jsme dopis Ježíškovi a přemýšleli, jak a čím ozdobíme vánoční stromeček.

Předškoláci: PO - slabiky, rýmování, ÚT - zrakové vnímání (zrak. diferenciace), ST - mluvený projev, sociální role, ČT - grafomotorika - orientace na ploše, interaktivní tabule, PÁ - předčetenářské dovednosti, vyhledávání v textu 

Čas na pohádku 16. 11. - 20. 11. 2020

Povídám, povídám pohádku…o zvířátkách? Jakou ještě? Jak začíná a končí? Co se dozvíme? Toto téma jsme zahájili „Moje nejmilejší pohádka“. Postupně jsme si uvědomovali dobro a zlo v pohádkách, porovnávali a rozlišovali je i v běžném životě. Hlavním cílem bylo probudit u dětí zájem klasické české pohádky, ilustrace a knihy. Děti získávaly vztah ke knize a seznámily se, jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav se dětí učí zvládat a řešit problémy. Pomocí pohádek rozvíjíme dětskou fantazii, kreativitu a samostatnost.

Předškoláci: PO - MŠ uzavřena, ÚT - státní svátek, ST - smyslové vnímání, interaktivní tabule, ČT - hygienické a pracovní návyky při psaní, zápis dle slovní instrukce, PÁ - pravolevá orientace

Počasí 9. 11. - 13. 11. 2020

Všímali jsme si změn v přírodě, uvědomili jsme si, že příroda se mění v souvislosti s ročními dobami. Umíme pojmenovat roční období, rozlišit charakteristické znaky, určit jaké máme počasí. Uvědomili jsme si, jaký vliv má počasí na člověka. Pokusy jsme poznávat přírodní jevy, o kterých jsme zkušenostmi a prožitkem získali základní poznatky. V encyklopediích a naučné literatuře vyhledáváme, jak změna ročních dob ovlivňuje živočichy.

Předškoláci: PO - záměrná pozornost a soustředěnost na danou činnost, ÚT - prostorová orientace, ST - geometrické tvary, geobod, ČT - grafomotorika - docvičení horního oblouku, PÁ - myšlenkové operace

U zvířátek v lese 2. 11. - 6. 11. 2020

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě. 

Předškoláci: PO - předmatematické dovednosti, tvoření skupin, početní řada, přiřazování, ÚT - sluchové vnímání, diferenciace, ST - zrakové vnímání, vyhledávání v textu, analýza a syntéza, ČT - grafomotorika - horní oblouk, PÁ - rozvoj slovní zásoby

Posíláme velký pozdrav kamarádům, kteří jsou doma:)
Moc na všechny myslíme.

Moje tělo 26. 10. – 30. 10. 2020

Pojmenovávali jsme viditelné části těla, máme povědomí o funkci některých vnitřních orgánů. Seznámili jsme se s různými druhy komunikace mezi lidmi, rozvoj komunikativních dovedností. Pomocí smyslů jsme získávali povědomí o vnímání okolního světa. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být nevidomý, neslyšící, tělesně postižený – svačili jsme se zavázanýma očima, děti vymýšlely různé úkoly pro kamarády – „nalij vodu, umyj si ruce, vezmi pastelku a namaluj sluníčko“ – opravdu nelehký úkol. Pro děti velmi zábavná hra, hodně jsme se nasmáli. Nezapomněli jsme ani na skutečnost, že v průběhu našeho života se tělo mění. Postupně jsme se učili orientovat na svém těle – vpravo, vlevo, dole, nahoře, pod, nad, daleko, blízko apod.

Moje zdraví 19. 10. – 22. 10. 2020

V dětech probouzíme zájem o péči o své zdraví a učení se předcházet nemocem a úrazům. Už víme, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné pro  naše zdraví. Známe pravidla čistoty, hygieny, stolování - proč je nutné je dodržovat. V průběhu tohoto týdne jsme poznávali „na vlastní kůži“ lékařské povolání (vědět, že nám pomáhá - učíme děti nebát se lékaře). 

Zelenina12. 10. –1 6. 10. 2020

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů.

Ovoce 5. 10. – 9. 10. 2020

Rozpoznávali jsme ovoce, pojmenovávali plody. Učili se rozlišit ovoce rostoucí u nás a cizokrajné. Dozvěděli jsme se, že lidská činnost je v péči o ovoce nezbytná. Získáváme povědomí o tom, že ovoce je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů. Pomocí smyslových her jsme poznávali chutě kyselé, sladké, hořké. Mnohokrát děkujeme rodičům za výbornou spolupráci – přinesení ovoce a surovin – výstavka, ochutnávka.

Barevný podzim 29. 9. – 2. 10. 2020

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí.

Místo, kde bydlím 14. 9. – 25. 9. 2020

Postupně jsme získávali vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi, ke společenství EU. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Poznávaly své město, vesnice, orientovali se, věděli, kde bydlím. Postupně si utváříme základy soužití ve společnosti, osvojování návyků, jak se chovat na veřejnosti. Velmi významnou roli hraje znalost důležitých míst našeho města, a vědět k čemu slouží.

Kamarádi 7. 9. – 11. 9. 2020

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka.

Předškoláci: PO - tvoření, stříhání, lepení, překládání dle slovního pokynu, ÚT -  sluchové vnímání, sluchové hry, ST - prostorová orientace, pravolevá orientace, ČT - grafomotorika, uvolňovací cvičení, hygienické a pracovní návyky při psaní, PÁ - slabiky, rytmizace, mluvený projev

Vítáme Vás v MŠ  1. 9. – 4. 9. 2020

Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládat sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Denně zařazujeme preventivní zdravotní cvičení. První týden jsme zvládli bezvadně. 

Předškoláci: ÚT - rozvoj slovní zásoby, ST - barvy, ČT - kolektivní výtvarná činnost - prostorová orientace, fantazie, PÁ - geometrické tvary, předmatematické dovednosti

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

osvedceni_mrkvickavíce zde