Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Naše mateřská škola má 2 budovy. Na každé budově jsou 2 třídy. 

Hlavní budova

  • třída „Koťátka“
  • třída „Sluníčka“

Nová budova - přístavba

  • třída „Broučci“
  • třída „Krtečci“

Sluníčka

 

Paní učitelky

  • Hrubá Iveta - ředitelka školy
  • Mgr. Pražanová Petra - třídní učitelka, správce webových stránek
  •                                             - zástupkyně ředitelky školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 5. 2022 od 16:00 hod. zahradní slavnost v MŠ. 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 16. 5. - 20. 5. 2022

ÚT 17. 5. 2022 školní výlet "Minizoo" na ranči v Bítovanech. 

ČT 19. 5. 2022 plavání

NAŠE RODINA 9. 5. - 13. 5. 2022

Vážení rodiče, 

velmi děkujeme za účast na jarní besídce.  Vaše účast i podpora byla úžasná. Děti si to velmi zaslouží. 

PŘEDŠKOLÁCI: PO - práce s obrazovým materiálem, dějová posloupnost, ÚT - orientace v prostoru, ST - přiřazování siluety, stíny, nesmysly, ČT - grafomotorické dovednosti, PÁ - hry se slovy, rozvoj slovní zásoby.

MAMINKA MÁ SVÁTEK 2. 5. - 6. 5. 2022

PŘEDŠKOLÁCI: PO - skládání papíru dle slovního pokynu, ÚT - časová posloupnost, ST - zrakové vnímání, vyhledávání obrazců jmen, řazení do skupin, počáteční hláska, ČT - rozvoj slovní zásoby, procvičování vyjadřování, výslovnost, popis, PÁ - předmatematické dovednosti.

ČARODĚJNICKÉ HRÁTKY 25. 4. - 29. 4. 2022

Děti se seznámily s lidovými tradicemi v období loučení se zimou a vítání jara - pálené čarodějnic (Filipojakubská noc) v předvečer prvního máje. Společně jsme prožívali přípravy na slavnosti i čarodějnický rej, radost a veselí.

PŘEDŠKOLÁCI: PO - zrakové vnímání, práce s encyklopedií a digitálními technologiemi, ÚT - prostorové stavby, ST - předčtenářské dovednosti, orientace na ploše, ČT - grafomotorika, uvolňovací cvičení, PÁ - dějová a časová posloupnost.

NAŠE PLANETA 19. 4. - 22. 4. 2022

Hlavním cílem tématu bylo vytvořit u dětí odpovědný postoj k životnímu prostředí - aktivně chránit přírodu. Děti se seznámily s globusem, mapou, sluneční soustavou a osvojily si nové pojmy. Učily se barevné rozlišování pevniny a vody. V pátek jsme společně oslavili "Den Země".

PŘEDŠKOLÁCI: ÚT - předmatematické dovednosti, ST - ICT, sluchové vnímání, fonematický sluch, ČT - analýza a syntéza, skládání celku z částí, PÁ - manipulační dovednosti.

VELIKONOCE 11. 4. - 14. 4. 2022

V tomto týdnu probíhaly aktivity a činnosti k seznámení dětí s tradicemi českých Velikonoc a jejich symboly - velikonoční koledy, písničky, hry, život slepiček (i jiných domácích zvířat a jejich mláďat) na dvorku, lidovými zvyky a tradicemi jara. 

Píseň: Slepičko má

Říkanka: Něco ťuklo, vejce puklo

PŘEDŠKOLÁCI: PO - rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj slovní zásoby, ÚT - předmatematické dovednosti - počet, více - méně - stejně,  ST - logické uvažování, paměť.

DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA 28. 3. - 8. 4. 2022

Děti se učily poznávat a pojmenovávat domácí zvířátka a jejich mláďátka. Uvědomují si význam zvířátek pro citový život a  jeho obživu. Děti se učí odkud pochází potraviny živočišného původu. Učíme se pojmenovávat jednotlivé části těla zvířete, poznat jejich hlas. Rozlišujeme pojmy hospodářské x domácí zvíře. Děti se neustále seznamují s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty.

Píseň: Když jsem já sloužil

Říkanka: Nakreslíme vajíčko

PŘEDŠKOLÁCI: PO - tvořivé hry s písní, ÚT - hry na rozvoj paměti, logického uvažování, pozornosti, ST - ICT, zrakové vnímání, paměť, figura a pozadí, ČT - předmatematické dovednosti (třídění, přiřazování, tvoření skupin), PÁ - rozpravy nad obrázky, rozvoj slovní zásoby.

VODA, VODĚNKA 21. 3. - 25. 3. 2022

Děti si uvědomují, jak je voda důležitá, a že je naprosto nepostradatelnou životodárnou tekutinou. Bez vody se neobejdnou lidé, zvířata, ale ani příroda. Učíme se k čemu ji potřebujeme a ji můžeme šetřit a chránit. Připomněli jsme si, že i voda má svůj svátek - Světový den vody. 

Píseň: Hastrmánek, Narodil se pramínek, Prší, prší

Říkanka: Hygiena

PŘEDŠKOLÁCI: PO - holavolamy, předčtenářské dovednosti, ÚT - zavazování tkaniček, manipulační dovednosti, ST - jemná motorika, zraková orientace, trpělivost a soustředění, ČT - smyslová hra, analýza a syntéza, PÁ - časová a prostorová orientace.

JARO UŽ JE ZA VRÁTKY 14. 3. - 18. 3. 2022

Celý týden nás provázely aktivity a činnosti k seznámení dětí s probíhajícími změnami v přírodě s přicházejícím jarem. Cílem bylo vzbudit v dětech zájem o probouzející se přírodu, znát základní znaky jarní přírody, první jarní květiny a vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně. Největší odměnou byla výroba píšťaličky z větvičky.

Píseň: Píšťalička

Říkanka: Volám tě sluníčko

PŘEDŠKOLÁCI: PO - geometrické tvary, obrazce, ÚT - předčtenářské dovednosti - malované čtení, ST - ICT, robotické včelky, programování, ČT - slovní diktát, PÁ - práce s příběhem.

ČAS NA POHÁDKU - KHNIHA JE MŮJ KAMARÁD 7. 3. - 11. 3. 2022

Povídám, povídám pohádku…o zvířátkách? Jakou ještě? Jak začíná a končí? Co se dozvíme? Toto téma jsme zahájili „Moje nejmilejší pohádka“. Postupně jsme si uvědomovali dobro a zlo v pohádkách, porovnávali a rozlišovali je i v běžném životě. Hlavním cílem bylo probudit u dětí zájem klasické české pohádky, ilustrace a knihy. Děti získávaly vztah ke knize a seznámily se, jak s ní zacházet, kde ji hledat. Pomocí pohádkových postav se dětí učí zvládat a řešit problémy. Pomocí pohádek rozvíjíme dětskou fantazii, kreativitu a samostatnost.

PŘEDŠKOLÁCI: PO - předmatematické dovednosti - třídění, skupiny dle společného znaku, ÚT - předčtenářské dovednosti - orientace na ploše, zleva doprava, shora dolů, ST - ICT - digitální svět - práce s příběhem, notebooky, ČT - kresebné a uvolňovací cviky, PÁ - logické uvažování, paměť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci projektu se podařilo zafinancovat novou nábytkovou sestavu pro environmentální vzdělávání. V pondělí budou mít děti překvapení:) 

Více fotografií ve fotogalerii.

Nábytková sestava

Prázdninový provoz 28. 2. - 4. 3. 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT - OP VVV, VÝZVA Č. 02_20_080 ŠABLONY III

Naše mateřská škola se opět zapojila do projektu, který je podporován finančními prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Název projektu:     Školka pro všechny III

Finanční výše podpory: 328 430,- Kč.

Koordinátor projektu:  Mgr. Petra Pražanová                                                                                Cílem projektu je osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, aktivity rozvíjející ICT v MŠ a rozvojové aktivity MŠ.

Jednou z aktivit je "Využití ICT ve vzdělávání v MŠ". Aktivita cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Tato aktivita zahrnuje nákup 10 ks notebooků či tabletů a 64 hodin v 64 týdnech výuky s využitím ICT.  Jedná se o 1 vyučovací hodinu (45 minut) týdně. Dětem je toto vzdělávání rozloženo do menších časových celků během týdne. 

V naší třídě se v rámci digitální gramotnosti zaměřujeme na tři důležitá témata: Bezpečnost zařízení i dat, ochrana zdraví, etiketa, Využití digitálních technologií, Význam digitálních technologií. 

Prvním tématem je Bezpečnost zařízení i dat, ochrana zdraví, etiketa.

  • seznamujeme se s přínosy i riziky digitálních technologií včetně internetu,
  • příklady nebezpečných situací,
  • řešíme problémové situace v mezích svých možností (umět situace řešit, umět požádat o pomoc nebo o radu druhého).

Pro rodiče přikládáme brožuru, prosíme o její přečtení Digitální technologie - brožura pro rodiče.pdf (624.35 kB)

Děkujeme za spolupráci.

Děti měly ohromnou radost ze zakoupených notebooků:). Více ve fotogalerii.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HURÁ NA KRANEVAL 21. 2. - 25. 2. 2022

Naučili jsme se, co je masopust, co k němu patří, kde masopust najdeme. Poznávali jsme masopust v hudbě, literatuře, lidových zvycích. Připravili jsme si masky pro náš karneval a pomocí her jsme rozvíjeli obratnost a pohybové dovednosti. Závěrem celého týdne bylo slavnostní pečení koláčků.

PŘEDŠKOLÁCI: PO - sluchové vnímání - diferenciace, ÚT - zrakové vnímání - figura a pozací, ST - ICT - algoritmus, prostorová orientace, ČT - serialita, motorické dovednosti, PÁ - nesmysly, hádanky, protiklady.

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE 16. 2. - 18. 2. 2022

Celý týden jsme využívali aktivity, hry, tvoření a činnosti k poznávání a seznamování se s různými druhy povolání. Už víš, čím budeš až vyrosteš? Jaké povolání má tvoje maminka, tatínek nebo třeba babička, teta, strýc... Víš, co používají ke své práci? Líbila by se ti taky taková práce? Povolání a řemesla, kdo co dělá, co k povolání patří, čím bych chtě/a být? Děti mají povědomí o důležitosti lidské práce. Cíleně rozvíjíme finanční gramotnost. Děti se učí poznávat a rozlišovat předměty kolem nás a rozvíjet logické uvažování. 

Píseň: Dřívka ťukají, Uvaříme knedlíky

Říkanka: Radili se kuchaři

PŘEDŠKOLÁCIST - hláskování, hry se slovy, ČT - kresebné a uvolňovací cviky, PÁ - skládání z papíru (celek, polovina, čtvrtina).

VÝPRAVA NA SEVERNÍ PÓL 9. 2. - 11. 2. 2022

Děti získaly nové poznatky o jiných částech světa, o světě lidí, kultury, přírody. Děti poznávaly severní zvířátka a učily se pochopit změny podnebí - proč se u nás střídá roční období a na Severním pólu ne. Děti se neustále učí chránit svoje zdraví - volit správné oblečení dle počasí.

Píseň: Grónská písnička

Říkanka: Tuleň

PŘEDŠKOLÁCIST - hádanky, protiklady, nesmysly, ČT - malování dle hudby, PÁ - předčtenářské dovednosti, orientace na řádku, pohyb očí.

OLYMPIÁDA 7. 2. - 8. 2. 2022

V tyto dny jsme se seznamovali s některými novými pojmy z oblasti zimních sportů, osvojovali si morální hodnoty, hru fair play a dodržování pravidel a principu přátelství, míru sounáležitosti s naší zemí. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli - co je to Olympiáda. Společně jsme prožívaly přípravy na sportovní slavnosti, radost a veselí.

Píseň: Státní hymna

Říkanka: Bruslař

PŘEDŠKOLÁCI:  PO - časová posloupnost, ÚT - hry na rozvoj paměti, logického uvažování a pozornosti.

ZIMNÍ SPORTY 24. 1. - 28. 1. 2022

Smyslem tématu bylo poznávat základní zimní sporty, vnímat krásu zimy, mít povědomí o významu aktivního pohybu. Radujeme se ze zimního období, děti mají povědomí o ochraně lidského těla a o možném nebezpečí v zimním období (úraz, nemoc apod).

Píseň: Na lyže

Říkanka: Bobování

PŘEDŠKOLÁCI:  PO - slabiky, hláska, analýza a syntéza, ÚT - grafomotorika, ST - rytmické nástroje, ozvěna, fonematický sluch, ČT - zraková diferenciace, PÁ - předmatematické dovednosti, třídění, tvoření skupin.

HUBOVAL VRABČÁK NA ZIMU 17. 1. - 21. 1. 2022

Cílem tématu bylo seznámit děti s některými volně žijícími ptáky v zimním období, získávat znalosti o některých volně žijících ptácích, jejich způsobu života a obživy v zimě. Dozvěděli jsme se, jak jim v zimě pomáhat a uvědomili jsme si potřebu přikrmování ptáčků v zimním období. Seznámili jsme se s písničkami, pohádkami a příběhy z ptačí říše a vyvodili si z nich ponaučení.

Píseň: Zimní (Vítr fouká do komína...), Bude zima, bude mráz

Říkanka: Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp

Cvičení: prvotní nácvik video-1642496293.mp4 (22.45 MB)

PŘEDŠKOLÁCI:  PO - předložky, slovesa, podst. jména - správné užívání, slovosled, rozvoj aktivní slovní zásoby, ÚT - sluchové vnímání, diferenciace, paměť, ST - jednotažky, orientace na papíře, přiměřený tlak na podložku, ČT - řezení úkonů za sebou, algoritmy,  pravidla, PÁ - pravolevá orientace, prostorová orientace, časové pojmy.

ZIMA PŘIŠLA MEZI NÁS 10. 1. - 14. 1. 2022

Píseň: Pět sněhuláčků

Říkanka: Nohy zebou od ledu

Cvičení: video-1642150429.mp4 (16.61 MB)

PŘEDŠKOLÁCI:  PO - malované čtení, hry se slovy, popis obrázků, ÚT - co tam nepatří, slovní diktát, ST - labyrint, hádanky, rozvoj slovní zásoby, ČT - sestavování celku z částí, barvy, tvary, počet, PÁ - předmatematické dovednosti, počet 1-10, ICT.

MY TŘI KRÁLOVÉ 3. 1. - 7. 1. 2022

První týden v novém roce jsme se věnovali tématu Tři králové. Dané téma je moc hezké, vyráběli jsme domečky, vesničky, poušť a krajinu, kterou putovali tři mudrci. Děti se velmi aktivně zajímaly o legendu, vyráběly si loutky a kulisy pro dramatizaci. Největší odměnou byl průvod po celé mateřské škole, kde všem zaměstnancům zazpívaly koledu.

Píseň: My tři králové jdeme k vám

Říkanka: Na tři krále

PŘEDŠKOLÁCI:  PO - porovnávání, zraková diferenciace, ÚT - předčtenářské dovednosti, orientace na ploše, ST - ICT, rozvoj slovní zásoby, ČT - grafomotorika - vlnovka zleva doprava, PÁ - rytmizace, fonematický sluch.

VÁNOCE 6. 12. - 22. 12. 2021

Děti se seznamovaly s tradicemi a zvyky (půlení jablíčka, plovoucí svíce, koledy, purpura apod.). Pilně jsme připravovali vánoční besídku, dárečky pro rodiče a přání. Děti se těšily na výzdobu třídy, vánoční stromeček, a hlavně, co nám Ježíšek nadělí. Bohužel se nám to moc nepodařilo. Ale nevadí! Vše si vynahradíme v novém roce. 

Všem rodinám přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Mějte se rádi! 

Píseň: Veselé vánoční hody, Pásli ovce valaši, Oříšky ťukají, Ani muk, Nesem vám noviny, Dej Bůh štěstí, Narodil se Kristus Pán, Štědrej večer nastal, Má maměnka cosi má, Koleda, koleda, Štěpáne, Strojíme stromeček, Šťastné veselé svátky

Říkanka: Já jsem malý hošíček, Vánoční stromeček, Zavřu svoje očka

PŘEDŠKOLÁCI: PO - rozvoj hrubé motoriky, statická koordinace těla, ÚT - serialita - řazení úkonů za sebou, pravidla, algoritmy, ST - smyslové vnímání - třídění přírodního materiálu dle hmatu, ČT - motorika očních pohybů, optická pozornost a diferenciace, PÁ - orientace dle zvuku, rytmus a tempo.

S ČERTY NEJSOU ŽERTY 29. 11. - 3. 12. 2021

Radostně, ale i s malými obavami, jsme prožívali společně s kamarády očekávaný příchod Mikuláše do MŠ. Přemýšleli jsme, co si společně připravíme, nově jsme natrénovali písničku – přímo pro Mikuláše. Upevňovali jsme znalosti – jak se jmenujeme, co umíme, co slíbíme, co děláme ve školce. Děti vymýšlely, kdo s Mikulášem přijde, jaký je a jak se asi chová. S dětmi jsme si vyprávěli, jaké to je u nich doma, zda dodržují nějaké tradice. Pokoušeli jsme se najít tradici Mikuláše v lidové slovesnosti - pohádce, písničce, básničce. U dětí neustále podporujeme rozvoj morálního i estetického vnímání, myšlení, cítění a prožívání.

Píseň: Když se čerti rozhněvali

Říkanka: Čert, Anděl, Mikuláši, Mikuláši

PŘEDŠKOLÁCI: PO - číselná řada 1-10, pojmy: více, méně, stejně, ÚT - akustická pozornost a rozvoj fonematického sluchu, ST - prostorová orientace, pojmy: nahoře, dole, uprostřed, ČT - koordinace ruka-mluvidla, vyprávění krátkého příběhu podle obrázků, PÁ - hledání a třídění předmětů stejného tvaru

ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA 22. 11. - 26. 11. 2021

V tomto týdnu jsme poznávali zvířátka žijící v lese. Máme povědomí o jejich životě, kde bydlí. Učíme se vnímat les, jako přirozenou součást životního prostředí - charakteristické znaky, rozlišit vhodné a nevhodné chování k přírodě a živým tvorům. Naučili jsme se základní poznatky o možném nebezpečí, které nás v lese může potkat - jedovaté houby a rostliny apod. Tvořivé hry jsme hojně využívali při třídění zvířat podle obecného znaku (létá, má čtyři nohy, srst). Učíme se rozeznat pojmy - samec, samice, mládě.

Píseň: Listopad, Medvědí trápení

Říkanka: Zajíc skáče 

PŘEDŠKOLÁCI: PO - procvičování orientace dle zvuku, akustická paměť, ÚT - třídění předmětů dle tvaru, ST - rozklad slov na slabiky, rytmizace, ČT - optická paměť, PÁ - manipulace s předměty (skládání, třídění, rozebírání)

PTAČÍ STAROSTI 15. 11. - 19. 11. 2021

Děti se seznámily s názvy základních druhů ptáčků, učí se chápat důležitost života ptáků pro přírodu, člověka (důležitost jejich ochrany a pomoci). S dětmi vnímáme krásu přírody a různorodost ptačího světa. 

Píseň: Vlaštovičko leť, Vzal vrabeček na taneček sýkorku

Říkanka: Típ, típ, típ

PŘEDŠKOLÁCI: PO - základní a přidružené barvy, ÚT - statická koordinace těla, ST - státní svátek, ČT - rozdíly mezi protiklady a zdrobněliny, PÁ - rozvoj slovní zásoby a pojmového myšlení

SVATÝ MARTIN 10. 11. - 12. 11. 2021

Podzimní dny se krátí a z dálky je slyšet cinkání podkoviček bílého koně sv.Martina. V naší mateřské škole seznamujeme děti s příběhem o soucítění s druhými a ochotě „rozdělit se“. Pohádku jsme umocnili rozsvícením lucerničky a "pečením" rohlíčků. A mimochodem, znáte příběh O Martinovi? Žil statečný a dobrý voják, který tehdy přijel k bráně chudého města. Tam se choulil žebrák zkřehlý zimou. Martin sejmul svůj červený plášť (červená je symbol tepla lásky), přetnul ho na dvě poloviny a jednu daroval žebrákovi. Vypráví se, že podkovičky, které tam jeho bílý kůň poztrácel, se proměnily na zlaté. Lidé z města na hodného Martina vzpomínali a začali péct rohlíčky ve tvaru podkoviček, aby si připomínali jeho dobré srdce. Při vycházce po okolí MŠ jsme i my hledali světýlko, které nám ukáže cestu k dobrým lidem a zlatou podkovičku v podobě sounáležitosti, která jistě zahřeje všechny domovy nejen v předvánočním období, ale i po celý příští rok.

Píseň: Svatomartinská

Říkanka: Kovej, kovej kovaříčku

PŘEDŠKOLÁCIST- hry pro rozvoj aktivní slovní zásoby, ČT - optická paměť (sestavení předmětů dle zadání 1-5), PÁ - přiměřený tlak na podložku, správný úchop pracovního náčiní

ČAS KOUZEL A SVĚTÝLEK 25. 10.  - 9. 11. 2021

S dětmi jsme prožili nádherné chvíle vzpomínek na naše blízké, kteří nejsou již mezi námi, uctili jsme památku i vycházkou na hřbitov. Společně jsme si vyprávěli o opuštěných hrobech, kde jsme i zapálili svíčku. 

Píseň: Díky Vám!

Říkanka: Jednou venku při setmění

PŘEDŠKOLÁCI: PO - pravolevá orientace, dějová posloupnost, ÚT - hry se slovy, rozvoj slovní zásoby, obrázkové čtení

PO - předmat. dovednosti (tvoření skupin, třídění), ÚT - procvičování melodie, tempa, rytmu - hry s písní

 

PONDĚLÍ 1. 11. 2021  AŽ PÁTEK 5. 11. 2021 MŠ UZAVŘENA! Po dobu uzavření MŠ dětem zasíláme náměty na tvoření doma DUŠIČKY - ČAS KOUZEL A SVĚTÝLEK 1. 11. - 5. 11. 2021.docx (364.05 kB).

Posíláme srdečné pozdravy!

 

PODZIM BARVIČKAMI ČARUJE 18. 10. - 22. 10. 2021

Poznávali jsme charakteristické znaky podzimní přírody. Rozlišovali barvy a tvary listí, třídili je podle pravidel. Naučili jsme se rozpoznávat stromy – pojmenování a pracovat s přírodními materiály. Umíme poznat a pojmenovat podzimní plody. Dostatečným pobytem venku podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí.

Píseň: Kaštánky se točí dokola, Skřítci Podzimníčci

ŘíkankaKaštany.pdf (927.06 kB), Vlaštovička - Zazpívala vlaštovička, že je konec léta. Odletěla za sluníčkem do širého světa.

PŘEDŠKOLÁCI: PO - geometrické tvary, barvy, odstíny barev, ÚT - jazykolamy, bludiště, ST - digitální technologie, ČT - vizuomotorika, zraková paměť, PÁ - skládání papíru dle pokynu

NA POLI 11. 10. - 15. 10. 2021

S dětmi jsme se naučili rozpoznat zeleninu, umět pojmenovat plody. Víme, co rostliny ke svému růstu potřebují, a že lidská činnost je v péči o zeleninu nezbytná. Neustále získáváme povědomí o tom, že zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů.

Píseň: Holka modrooká

Říkanka: Princeznička na  bále, Já jsem brambor šišatý

PŘEDŠKOLÁCI: PO - hádanky, společenské hry, ÚT - sociální dovednosti, role, ST - digitální technologie, ČT - společné znaky, co k sobě patří, PÁ - časové pojmy, dějová posloupnost

ZAHRÁDKA PLNÁ VITAMÍNŮ 27. 9. - 8. 10. 2021

Smyslem tohoto tématu bylo pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu, poznávání a pojmenovávání ovocných stromů, ovoce a zeleniny. Děti se seznamovaly s prací na zahradě - sklizeň. Uvědomují si, že ovoce a zelenina jsou zdraví prospěšné a jak člověk může mít pozitivní i negativní vliv na přírodu.

PíseňV zahrádce na hrušce.pdf (279.32 kB), U našeho lesíka, Halí, belí

ŘíkankaFoukej, foukej větříčku.pdf (248.74 kB)

PŘEDŠKOLÁCI: PO - předmatematické dovednosti, třídění, tvoření skupin , ÚT - státní svátek, ST - hra s básní, rozvoj slovní zásoby, rytmizace, počet slabik, počáteční hláska, ČT - fonematický sluch, vizuomotorika, PÁ - paměť, časová posloupnost, logické uvažování

PŘEDŠKOLÁCI: PO - nesmysly, přiřazování, třídění, ÚT - prostorová představivost, ST - vizuomotorika, zraková paměť, ČT - hygienické a pracovní návyky při psaní, PÁ - sluchové vnímání, rozlišování zvuků

 

PODZIM OTVÍRÁ VRÁTKA 20. 9. - 24. 9. 2021

Smyslem tématu je umět pojmenovat podzimní plody, umět vyjádřit změny v podzimní přírodě - slovně, hudebně, výtvarně, pohybově (rozhovory nad obrázky, výtvarné činnosti s využitím přírodnin, zpěv, přednes a tanec s podzimní tematikou.

PíseňMrak, Slunce.pdf (476.09 kB)

Říkanka: Na podzim, když vítr fouká, ke spánku se chystá louka. Jinovatkou zem se třpytí, sluníčko jen občas svítí.

PŘEDŠKOLÁCI: PO - předmatematické dovednosti, číselná řada, ÚT - jazykový cit, ST- opaky a protiklady, ČT - sluchové vnímání (diferenciace), PÁ - encyklopedie, mluvený projev

CO UŽ UMÍM 13. 9. - 17. 9. 2021

Poznáváme základy slušného chování ve společenství třídy pomocí pravidel. Uvědomujeme si svoji osobnost se svými právy, s přiznáním stejných práv svým kamarádům. Učíme se spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými ve třídě, s důvěrou se na ně obracet s prosbou o pomoc. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a potřeby, vnímat přání a potřeby druhých, zejména mladších a umět nabídnout pomoc. U dětí probouzíme zájem o přátelství s ostatními dětmi. A hlavně, aby věděly, že se mohou bránit „násilí“ druhého člověka.

PíseňPísnička 13. 9. - 17. 9. 2021.pdf (456.39 kB)

ŘíkankaZáří.pdf (245.31 kB)

PŘEDŠKOLÁCI: PO - hra se slovy, rozvoj slovní zásoby, ÚT - sluchové vnímání, fonematický sluch, ST- zrakové vnímání (figura a pozadí), ČT - grafomotorika (hygienické a pracovní návyky při psaní), PÁ - paměť, pozornost

ÚVODNÍ POHÁDKA 6. 9. - 10. 9. 2021

Postupně jsme získávali vztah k domovu, ke svému bydlišti, k naší zemi, ke společenství EU. Rozlišovali jsme charakteristické znaky mezi vesnicí a městem. Poznávaly své město, vesnice, orientovali se, věděli, kde bydlím. Postupně si utváříme základy soužití ve společnosti, osvojování návyků, jak se chovat na veřejnosti. Velmi významnou roli hraje znalost důležitých míst našeho města, a vědět k čemu slouží.

PíseňMalý vláček.pdf (398.09 kB)

ŘíkankaMalíř podzim.pdf (518.92 kB)

PŘEDŠKOLÁCI: PO - stolní hry s pravidly, ÚT - záměrná pozornost, ST- zrakové vnímání (figura a pozadí), ČT - pravolevá orientace, PÁ - rytmizace, fonematický sluch

NAŠE ŠKOLIČKA 1. 9. - 3. 9. 2021

Vítáme se po prázdninách, seznamujeme se mezi sebou, vyprávíme si zážitky z prázdnin. Seznamujeme se s bezpečným pobytem v MŠ, třídě a činnostmi v jednotlivých koutcích. Snažíme se vytvořit pro děti radostný pobyt ve školce, umožnit nově příchozím dětem pozitivní adaptaci na jejich zařazení do kolektivu. Učíme se bezpečně orientovat v prostředí třídy, celé školy. Postupně děti získávají povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě. Zvládají jednoduchou sebeobsluhu s hygienickými návyky ve třídě. Celý týden se skládá z námětových a spontánních her, komunitního kruhu, rozcvičky a tělocviku, didaktických her, pracovních a výtvarných činností, hudebních činností a mnoho dalšího.

Píseň:      Písnička 1. 9. - 3. 9. 2021.jpg (98.5 kB), Kolo, kolo mlýnský, Žabička zelená, Zlatá brána otevřená, Foukej, foukej větříčku, Skákal pes, Jedna dvě, Honza jde, Pec nám spadla, Když jsem husy pásala, Běží liška k Táboru, Komáři se ženili

ŘíkankaVe školce se máme rádi.jpg.crdownload (29.49 kB)

PŘEDŠKOLÁCI: ST- shoda dvou stejných obrázků, ČT - geometrické tvary, tvoření skupin, PÁ - stíny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třída "Sluníčka" je téměř plná předškoláků. Kapacita naší třídy je 25 dětí.

Naší hlavní prioritou je příprava dětí na vstup do základní školy. Pečujeme o celkový a harmonický vývoj dítěte, zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností.
Každý den se učíme,  přemýšlíme, malujeme, kreslíme, zpíváme, tancujeme, hrajeme si a pracujeme.

 

Sluníčko

 

 

O škole

Kalendář akcí

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

Povinná publicitaosvedceni_mrkvickavíce zde