Skuteč
MŠ Poršova Skuteč

Informace k organizaci školního roku 2020 - 2021

Informace k organizaci školního roku 2020 - 2021 1

Informace k organizaci školního roku 2020 - 2021

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy není omezen, avšak probíhá za zpřísněných podmínek.

V návaznosti na manuál MŠMT jsou stanovena následující opatření:

Základní hygienická pravidla.

 • Dodržování osobní hygieny – dezinfekce.

Provoz školy

 • Škola zahajuje provoz školního roku v plném rozsahu.
 • Prohlášení o bezinfekčnosti není požadováno.
 • Děti s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Vstup zákonných zástupců do školy je omezen. Vstup je umožněn pouze do vstupního vestibulu se zakrytím dýchacích cest.
 • Aktuální informace budou zveřejňovány na školních webových stránkách.
 • Mimoškolní aktivity (plavání, kulturní akce, soutěže, výjezdy) se do odvolání nebudou uskutečňovat.

Organizace školy v závislosti na semaforu

 • Zavedená opatření ve škole budou závislá na lokálním vývoji situace a v rámci systému „semafor“.
 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID - 19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy (třídy) a neprodleně musí opustit se svým zákonným zástupcem prostory školy,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V izolaci pobývá dítě do doby převzetí zákonným zástupcem, a to co nejkratší čas.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně COVID - 19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Výskyt onemocnění COVID - 19 u dítěte nebo zaměstnance školy

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná Krajská hygienická stanice (KHS).
 • V případě výskytu onemocnění COVID - 19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce nezletilých dětí a svého zřizovatele.

Distanční vzdělávání

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Školní stravování

 • Bude zajištěno za přísných hygienických podmínek.

Pokyny pro provoz se mohou průběžně měnit dle konkrétní situace v našem regionu.

Podrobnější informace naleznete v menu každé třídy.

Datum vložení: 28. 8. 2020 21:30
Datum poslední aktualizace: 19. 1. 2021 20:00
Autor:

Akce

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17
1
18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osvědčení

osvedceni_mrkvickavíce zde