Po 04111825
Út 05121926
St 06132027
Čt 07142128
0108152229
So0209162330
Ne0310172431

Povinná předškolní docházka

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Změnou školského zákona dochází od 1.9.2017 k povinnosti plnit předškolní vzdělávání u dětí,
které dosáhly do 31.8. pěti let, od počátku školního roku.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to
alespoň 4 souvislé hodiny denně. Začátek povinné docházky je od 8.00 hodin.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních
a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací
školního roku.
Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního
vzdělávání a dětí s odkladem školní docházky:
a) Předem známá absence – zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí škole
neprodleně po jejím zjištění (např ozdravný pobyt dítěte, plánovaný pobyt
v nemocnici, rodinná dovolená apod.). Absenci ze zdravotních důvodů doloží
zákonný zástupce potvrzením příslušného zdravotnického zařízení,
v ostatních případech písemným prohlášením s uvedením důvodu a délky
nepřítomnosti dítěte a to nejpozději poslední den, kdy se dítě povinného
vzdělávání účastní.
b) Nenadálá absence – zákonný zástupce omluví dítě neprodleně po zjištění této
skutečnosti ústně nebo telefonicky (případně na záznamník na tel.
469 350 453, který je platný pro obě budovy). Písemně doloží důvod a časové
rozpětí nepřítomnosti dítěte nejpozději následující den po návratu dítěte do
mateřské školy pedagogům v jeho třídě.
Neomluvená absence dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního
vzdělávání a dětí s odkladem školní docházky:
V případě nedoložení požadované omluvy nepřítomnosti dítěte ani po ústním
upozornění zákonného zástupce do 3 pracovních dnů bude ředitelka mateřské
školy postupovat v souladu se školským zákonem, popř. ve spolupráci s orgánem
sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD). Přestupky, kterých se tímto jednáním
zákonný zástupce dítěte dopouští, projednává obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Přestupek může být finančně sankciován až do výše 5 000,- Kč.