Po 04111825
Út 05121926
St 06132027
Čt 07142128
0108152229
So0209162330
Ne0310172431

Školní řád

Mateřská škola, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim

Školní řád

Vnitřní předpis č. 4 / 2017 zpracovaný v souladu se zákonem č. 178/2016 Sb., kterým se mění 561/2004 Sb., školský zákon; vyhláškou č.14/2005 Sb.; vyhláškou č.43/2006 Sb.; zákonem č. 223/2013Sb., kterým se mění zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; vyhláškou č. 463/2011Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování; zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, vše ve znění pozdějších předpisů.

1) Mateřská škola je právním subjektem, který sídlí od září 2009 ve dvou budovách. V budově stávající na adrese Poršova 240 a budově Komenského nám. 224. Zřizovatelem mateřské školy je Město Skuteč.

2) Provoz školy je od 6,30 do 16,00 hod. (včetně provozu o prázdninách).

3) Provoz mateřské školy je v letních měsících (červenec nebo srpen) přerušen na dobu čtyř týdnů. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Dle vyhlášky č. 43/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, si žádá o umístění v náhradní škole (MŠ Skuteč, Osady Ležáků) v době uzavření o prázdninách přímo zákonný zástupce dítěte, který s sebou přinese kopii evidenčního listu.

4) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy ve škole na přístupném místě neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

5) Přijímací řízení do mateřské školy

Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě s druhou mateřskou školou (v období od 2. do 16. května předcházejícího školního roku, pro který bude dítě zapsáno), o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím Skutečských novin, plakátků, vyhlášením městským rozhlasem a na webových stránkách školy.

V den zápisu nových dětí probíhá ve škole také tzv. „Den otevřených dveří“.

O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy přesně podle správního řádu a stanovených kritérií pro přijetí dětí do MŠ. Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. O svém rozhodnutí informuje ředitelka školy zákonné zástupce dítěte.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.

Rodič může využít předadaptační nebo adaptační program školy – může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt venku), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky školy (vždy po domluvě s učitelkou).

Do třídy mateřské školy se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

O zařazení zdravotně postiženého dítěte (smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami) do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko–psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Vždy ale jen ředitelka školy rozhodne, zda má škola takové podmínky, aby mohla tyto děti přijmout.

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

6) Povinné předškolní vzdělávání

Změnou školského zákona dochází od 1. 9. 2017 k povinnosti plnit předškolní vzdělávání u dětí, které dosáhly do 31. 8. 5 let, od počátku školního roku. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to alespoň 4 souvislé hodiny denně. Začátek povinné docházky je od 8.00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dětí s odkladem školní docházky:

a) Předem známá absence – zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí škole neprodleně po jejím zjištění (např. ozdravný pobyt dítěte, plánovaný pobyt v nemocnici, rodinná dovolená apod.). Absenci ze zdravotních důvodů doloží zákonný zástupce potvrzením příslušného zdravotnického zařízení, v ostatních případech písemným prohlášením s uvedením důvodu a délky nepřítomnosti dítěte a to nejpozději poslední den, kdy se dítě povinného vzdělávání účastní.

b) Nenadálá absence – zákonný zástupce omluví dítě neprodleně po zjištění této skutečnosti ústně nebo telefonicky (případně na záznamník na tel. 469 350 453, který je platný pro obě budovy). Písemně doloží důvod a časové rozpětí nepřítomnosti dítěte nejpozději následující den po návratu

dítěte do mateřské školy pedagogům v jeho třídě.

Neomluvená absence dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dětí s odkladem školní docházky:

V případě nedoložení požadované omluvy nepřítomnosti dítěte ani po ústním upozornění zákonného zástupce do 3 pracovních dnů bude ředitelka mateřské školy postupovat v souladu se školským zákonem, popř. ve spolupráci s orgánem sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD). Přestupky, kterých se tímto jednáním zákonný zástupce dítěte dopouští, projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Přestupek může být finančně sankciován až do výše 5 000,- Kč.

7) Vzdělávání cizinců

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané ČR. Pod pojmem „cizinec za třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu EU, pobývá však oprávněně na území České republiky.

V naší mateřské škole mají i tyto děti ze třetích států zcela stejné podmínky ke vzdělávání jako občané ČR a členských států EU.

8) Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařská pomoc, ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit...). Dítě má právo být respektováno jako jedinec společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny...). Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku...). Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v jedince zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí). Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s nimi stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem...). Děti jsou povinny dodržovat pravidla slušného chování a řídit se stanovenými pravidly ve třídách i při pobytu mimo ně. Děti jsou povinny respektovat pokyny zaměstnanců školy, dodržovat hygienické návyky a svým chováním neohrožovat bezpečnost svou, ostatních dětí i přítomných dospělých.

9) Zástupce dítěte ve vlastní zájmu nahlásí včas předem známou nepřítomnost dítěte a to nejpozději do 6,30 hod. ráno příslušného dne. Není-li nepřítomnost dítěte předem známá, omluví dítě neprodleně. K omluvě mohou využít hlasovou schránku na telefonním čísle mateřské školy v Poršově ulici: 469 350 453. Toto číslo je platné pro děti z obou budov.

10) Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

Dítě bez omluvy nedochází do MŠ po dobu 14 dnů

Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě nebyla úspěšná

V průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny

Zákonný zástupce dítěte řádně neplatí za dítě stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

11) Děti se do MŠ přijímají kdykoliv během dne (jsou-li předem přihlášeny) a to dle potřeby rodiny. MŠ se z bezpečnostních důvodů zamyká. PROSÍM ZVOŇTE!

12) Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ.

13) Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřeného větrání,

přiměřeného oblečení dětí ve třídě i venku. Učitelky přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (vítr, mráz, inverze…). Dbají na dodržování pitného režimu dětí. Při zajišťování akcí školy (výlety, sportovní akce, návštěvy kulturních akcí apod.) rozhodne ředitelka o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle §5 odst. 1-5 vyhl.č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání („Bezpečnostní opatření při pobytu dětí v mateřské škole“). Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna neprodleně zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě potřeby i následné lékařské ošetření či vyšetření. Bezprostředně ohlásit úraz zákonnému zástupci dítěte a pak postupovat podle pokynů o evidenci úrazů. Školním úrazem je tedy úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání nebo při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. A to ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal při akcích konaných mimo prostory školy, ale školou organizovaných: vycházky, výlety, exkurze apod. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy nebo cestou zpět. Není to ani úraz, který se stane při cestě na místo, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

14) Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: v rámci prevence provádí pedagogové monitoring vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízení. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dalšími pracovníky školy, mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci. Mateřská škola má vytvořena pravidla soužití ve třídě, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí.

15) Zákonní zástupci mohou vyzvedáváním svého dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u třídních učitelek). Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci! (§5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005Sb.)

16) Do mateřské školy patří jen zcela zdravé dítě, učitelky mají právo (v zájmu zachování zdraví ostatních dětí) nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním (trvalý kašel, průjem, přetrvávající rýma, červené spojivky očí, teplota…). Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti. Rodiče mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají

zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (alergie, mdloby, nevolnost, úraz…) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.). Učitelky nesmí podávat dítěti jakékoliv léky. Pokud to zdravotní stav dítěte

nutně vyžaduje, dají rodiče učitelce písemnou žádost o podání léku a spolu s ní od lékaře napsané přesné dávkování a informaci o jaký lék jde. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

17) Dítě v mateřské škole potřebuje náhradní oblečení, ve kterém si může hrát a které může i ušpinit, sportovní oblečení na vycházky a školní zahradu, přezůvky (bačkorky, ne pantofle!), pyžamko, zubní kartáček. Děti musí mít své věci označené, podepsané! Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole. Odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách nebo v kapsách svého oblečení. Učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.). Rodiče také plně zodpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (hračky, knížky, šperky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).

18) Otázky týkající se stravování dítěte (např. řešení alergií) projednává rodič s vedoucí školního stravování s paní P. Myškovou. Příspěvek rodičů na pobyt dítěte v mateřské škole (úplatu za předškolní vzdělávání) a stravné se vybírá v určený den v hotovosti v kanceláři provozní školy, případně lze domluvit placení bezhotovostním způsobem převodem z účtu. Úplatu za vzdělávání stanovuje ředitelka školy podle vynaložených nákladů na provoz v minulém kalendářním roce a to až do výše 50% skutečných nákladů. Výše příspěvku, způsob úhrady i podmínky osvobození od úplaty stanovuje vnitřní předpis „Stanovení příspěvku rodičů na pobyt dítěte v mateřské škole“, který má platnost jednoho roku a to vždy od 1. září. Stravné je stanovováno podle ceny potravin a počítáno podle počtu odebraných jídel, vyrovnává se následující měsíc a přeplatky budou vráceny na Váš účet na konci školního roku.

19) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců:

Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně majetek školy. Bez dovolení pedagogických pracovnic neodnášet a nepůjčovat i inventář a vybavení MŠ domů. Pokud zákonný zástupce zjistí v prostorách školy poškození majetku, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovnicím školy. V celém objektu mateřské školy (budova i přilehlé prostory školní zahrady) je v souvislosti s § 8 a 9 zákona č. 379/2005 Sb., zákaz kouření! Chování na školní zahradě je upraveno „Provozním řádem školní zahrady“, který je

zveřejněn při vstupu do budovy školy. Po uzavření areálu mateřské školy je ZAKÁZÁNO cizím osobám zdržovat se na pozemku zahrady MŠ, užívat nářadí, které je zde umístěno.

20) Posláním MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Mateřská škola pracuje podle nového vzdělávacího programu se zaměřením na celkový osobnostní rozvoj dítěte.

21) Mateřská škola má v provozu čtyři třídy „ Krtečkovou, Broučkovou, Koťátkovou a Sluníčkovou“.

Každá třída má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je ale tak flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí (viz nástěnky v šatnách).

22) MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte a o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a vzdělávání. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, zúčastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. Tato práva mohou uplatnit na schůzkách s rodiči, kde jsou témata vždy otevřena k diskusi. Pro rodiče nabízíme poradenský servis, pořádáme společné akce.

23) Rodiče mají kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu). Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u ředitelky školy.

My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám. Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech! Ta jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti, cesta přátelství.

 

Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2013

aktualizace 1. 9. 2015 (vzdělávání cizinců bod 7)

aktualizace k 1. 9. 2017 (povinné předškolní vzdělávání bod 6)

Iveta Hrubá, ředitelka školy