Po 04111825
Út 05121926
St 06132027
Čt 07142128
0108152229
So0209162330
Ne0310172431

Předškoláci

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Změnou školského zákona dochází od 1.9.2017 k povinnosti plnit předškolní vzdělávání u dětí, které dosáhly do 31.8. pěti let, od počátku školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to alespoň 4 souvislé hodiny denně. Začátek povinné docházky je od 8.00 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

 

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního

vzdělávání a dětí s odkladem školní docházky:

a)      Předem známá absence – zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí škole neprodleně po jejím zjištění (např ozdravný pobyt dítěte, plánovaný pobyt v nemocnici, rodinná dovolená apod.). Absenci ze zdravotních důvodů doloží zákonný zástupce potvrzením příslušného zdravotnického zařízení, v ostatních případech písemným prohlášením s uvedením důvodu a délky nepřítomnosti dítěte a to nejpozději poslední den, kdy se dítě povinného vzdělávání účastní.

b)      Nenadálá absence – zákonný zástupce omluví dítě neprodleně po zjištění této skutečnosti ústně nebo telefonicky (případně na záznamník na tel. 469 350 453, který je platný pro obě budovy). Písemně doloží důvod a časové rozpětí nepřítomnosti dítěte nejpozději  následující den po návratu dítěte do mateřské školy pedagogům v jeho třídě.

 

Neomluvená absence dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dětí s odkladem školní docházky:

V případě nedoložení požadované omluvy nepřítomnosti dítěte ani po ústním upozornění zákonného zástupce do 3 pracovních dnů bude ředitelka mateřské školy postupovat v souladu se školským zákonem, popř. ve spolupráci s orgánem sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD). Přestupky, kterých se tímto jednáním zákonný zástupce dítěte dopouští, projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Přestupek může být finančně sankciován  až do výše 5 000,- Kč.

Dokumenty