Po 0310172431
Út 04111825 
St 05121926 
Čt 06132027 
 07142128 
So0108152229 
Ne0209162330 

Informace k obnovení provozu mateřské školy

07.05.2020

Informace k obnovení provozu mateřské školy

Od pondělí 25. 5. 2020 bude znovu obnoven provoz mateřské školy. Vzhledem k pokračujícím Mimořádným opatřením k ochraně před COVID-19 je nutné ze strany zákonných zástupců dodržování následujících pravidel a opatření.

Z těchto důvodů žádáme zákonné zástupce, aby závazně přihlásili své dítě k docházce do MŠ na období od 25. 5. – 5. 6. 2020, a to nejpozději do 18. 5. 2020. Přihlášky zasílejte písemně: e-mailem na adresu ms.porsova@c-box.cz  nebo vložením tohoto údaje do poštovní schránky naší mateřské školy. Do zprávy uveďte: jméno a příjmení dítěte, délku pobytu (celodenní, polodenní docházka). Na období od 8. 6. 2020 budete znovu osloveni. Pokud nebude dítě v tomto období k docházce řádně přihlášeno, nebude v tomto termínu přijato.

 

Děti budou přijímány ráno pouze do 8:00 hodin, polední vyzvedávání bude od 11:45 – 12:15 hodin, odpolední od 14:15 – 16:15 hodin.

Prosíme o dodržování časového rozvrhu, a to z důvodu řádné desinfekce prostor naší MŠ.

Do školy budou přijímány děti zdravé bez jakýchkoli příznaků nemoci! Do MŠ nedávejte dětem žádné předměty (hračky, látkové kapesníky apod.).

V žádném případě nebude vydávána strava do jídlonosičů!

 

 

Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zákonný zástupce dítěte prohlášení:
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 
ke stažení viz dokumenty.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
Dále je nutné dodržovat následující opatření:
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
• Pokud dítě v průběhu pobytu v mateřské škole vykáže některý z možných příznaků COVID-19, budou zákonní zástupci neprodleně kontaktováni a vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte.
 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni se řídit pokyny vydanými MŠMT - viz dokumenty.